Habarlar

Habarlar

 • Iýmit howpsuzlygy we günortanlyk gutular

  Iýmit, adatça, nahar gutularynda birnäçe sagat saklanýar we nahar täze bolmagy üçin günortan naharyny sowuk saklamak möhümdir.Nahar gutularyny howpsuz saklamaga kömek edýän käbir maslahatlar şulary öz içine alýar: izolýasiýa edilen günortanlyk gutyny ýa-da doňduryjy paketli birini saýlaň. Gaplanan doňan suw çüýşesini ýa-da doňduryjy kerpigi f ...
  Koprak oka
 • Meşhur bug nahary gutusy söwda gollanmasy

  Gowy gyzdyrylan günortanlyk guty bolmaly ... 1. Howpsuz we arassaçylyk Iýmit howpsuzlygy birinji orunda durýar.Nahar gutusy täzeligi saklamak üçin möhürlenmeli ýa-da wakuum bilen möhürlenmeli.Ondan soň, gyzdyrylan we gyzgyn iýmit üçin amatlydygyny kepillendirilen iýmit derejeli materiallardan ýasamaly.Howpsuzlyk funksiýasy hem bolmaly ...
  Koprak oka
 • Iň köp ýaýran plastmassanyň 7 görnüşi

  1.Polietilen Tereftalat (PET ýa-da PETE) Bu iň köp ulanylýan plastmassalardan biridir.Bu ýeňil, güýçli, adatça aç-açan we iýmit gaplamalarynda we matalarda (poliester) ulanylýar.Mysallar: Içgi çüýşeleri, Iýmit çüýşeleri / bankalar (salat geýmek, nohut ýagy, bal we ş.m.) we p ...
  Koprak oka
 • Pseudo degradasiýasy bazary bozýar, plastmassany çäklendirmek üçin uzak ýol bar

  Bir materialyň biodegrirlenip biljekdigini nädip bilip bilersiňiz?Üç görkezijä seretmeli: otnositel zaýalanma derejesi, soňky önüm we agyr metal düzümi.Olaryň biri standartlara laýyk gelmeýär, şonuň üçin tehniki taýdan biodegrirlenip bilinmeýär.Häzirki wagtda pseudo-degranyň iki esasy görnüşi bar ...
  Koprak oka
 • Daşky gurşawy goramak üçin biodegrirlenip bilinýän plastmassalar

  Ykdysadyýetiň ösmegi we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen plastmassa önümlerine bolan isleg günsaýyn artýar we plastmassa getirýän “ak hapalanma” gitdigiçe çynlakaýlaşýar.Şonuň üçin täze zaýalanýan plastmassalary gözlemek we ösdürmek impo bolýar ...
  Koprak oka
 • Plastiki önümleri öndürmek prosesi

  Plastmassa önümleriniň umumy önümçilik prosesi: Çig maly saýlamak - çig malyň reňklenmegi we gabat gelmegi - guýma galybynyň dizaýny - maşynyň dargamagy sanjym galyplary - çap etmek - taýýar önümleri gurnamak we synagdan geçirmek - gaplama faktlary ...
  Koprak oka
 • Plastiki önümleriň önümçilik prosesi

  Plastmassanyň mahsus aýratynlyklaryna görä, olary belli bir şekilli we ulanyş gymmaty bolan plastmassa önümlerine öwürmek çylşyrymly we agyr iş.Plastmassa önümleriniň senagat önümçiliginde, plastmassa önümleriniň önümçilik ulgamy esasan dört üznüksiz pro ...
  Koprak oka
 • Plastmassanyň kategoriýalary näme?

  Plastmassany ulanylyşyna görä umumy plastmassa, in engineeringenerçilik plastmassa we ýörite plastmassalara bölmek mümkin.Fiziki we himiki klassifikasiýa laýyklykda termosetting plastmassa, termoplastiki plastmassa iki görnüşe bölünip bilner;Galyplaýyş usulyna görä klassifikasiýa b ...
  Koprak oka
 • Daşky gurşawy goramagyň plastmassalarynyň 3 görnüşi

  Gaplaýyş pudagynyň çalt ösmegi, material ulanyş tehnologiýasynyň täzelenmegi we adamlaryň daşky gurşawy goramak düşünjesiniň artmagy bilen has köp plastik gaplama ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar. Çig önümçilige görä ...
  Koprak oka
 • Plastmassa goşundylary

  Mazmuny Plastmassanyň aýratynlyklary Plastmassanyň ulanylyşy Plastmassanyň ulanylyşy Freygy-ýygydan soralýan soraglar - Sorag-jogap soraglary Plastmassanyň häsiýetleri Plastmassa adatça gaty bolýar.Amorf, kristal ýa-da ýarym kristal gaty bolup biler ...
  Koprak oka
 • Plastiki goşundylar

  Haýsy pudaklar plastmassany ulanýarlar?Plastmassa gaplamak, gurluşyk we gurluşyk, dokma, sarp ediş önümleri, ulag, elektrik we elektronika we senagat tehnikalarynda önümçilik ýaly ähli pudaklarda diýen ýaly ulanylýar.Plastmassa innowasiýalar üçin möhümmi? ...
  Koprak oka
 • Ineredenerli plastmassa

  ABŞ-nyň PA-nyň Segsen Dört şäherinde ýerleşýän AMETEK työrite metal önümleri (SMP) gözleg we ösüş topary plastmassanyň ýüze çykýan mümkinçilikleri bilen gyzyklandy.Kärhana ýokary garyndyly we poslamaýan polat tozy öwürmek üçin wagt we serişdeleri sarp etdi ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2