Pseudo degradasiýasy bazary bozýar, plastmassany çäklendirmek üçin uzak ýol bar

Pseudo degradasiýasy bazary bozýar, plastmassany çäklendirmek üçin uzak ýol bar

Bir materialyň biodegrirlenip biljekdigini nädip bilip bilersiňiz?Üç görkezijä seretmeli: otnositel zaýalanma derejesi, soňky önüm we agyr metal düzümi.Olaryň biri standartlara laýyk gelmeýär, şonuň üçin tehniki taýdan biodegrirlenip bilinmeýär.

 

Häzirki wagtda pseudo-zaýalanan plastmassanyň iki esasy görnüşi bar: düşünjäni çalyşmak we dargandan soň galyndy.Köp sanly galp zaýalanýan plastmassa öndürmegiň esasy sebäbi, plastiki çäklendirme syýasaty zaýalanýan plastmassa içerki islegiň yzygiderli ösmegine itergi berdi.Häzirki wagtda “plastmassa çäklendirmesi” diňe plastik sypallarda düýbünden gadagan we içerki zaýalanýan kuwwat örtülip bilner.Geljekde zaýalanýan materiallar kem-kemden togalanyp, ähli naharhanalarda ulanylar we üpjünçilik bilen islegiň arasyndaky baglanyşyk kem-kemden gabat gelmeli, ýöne standartlar we gözegçilik ýok.Hakyky zaýalanýan materiallaryň ýokary bahasy bilen bilelikde kärhanalar gyzyklanmalara esaslanýar, sarp edijini kesgitlemek ukyby gowşak, galp zaýalanmagyna sebäp bolýar.

 

1. Zaýalanmaýan plastmassa düşünjesi üýtgedildi

Adaty plastmassalar we dürli zaýalanýan goşundylar ýa-da biobazly plastmassalar garyşýar we “azyk derejeli materiallar” we “daşky gurşawy goramak önümleri” düşünjesi çalşylýar.Hakyky zaýalanma derejesi ahyrynda pes, bu zaýalanýan önümleriň we biohimiýa standartlarynyň talaplaryna laýyk gelmeýär.

Pekin Tehnologiýa Uniwersitetiniň Tegelek Ykdysadyýet Institutynyň professory Wu ufufeng “Consumption Daily” gazetine beren interwýusynda “azyk derejesi” daşky gurşaw sertifikaty däl-de, çig malyň howpsuzlygy üçin milli standartdygyny aýtdy.“Biodegrirlenip bilinýän plastmassalar” barada aýdanymyzda, käbir şertlerde ahyrsoňy kömürturşy gazyna ýa-da metana, suw we beýleki biomassalara bölünýän plastmassalary göz öňünde tutýarys.Emma hakykatda, “biodegrirlenip bilinýän plastmassa” diýilýänleriň köpüsi adaty plastmassany dürli zaýalanýan goşundylar ýa-da biobase plastmassalar bilen birleşdirýän gibrid materiallardyr.Mundan başga-da, käbir plastmassa önümleri hatda polietilen ýaly zaýalanmaýan plastmassa çig mallaryny ulanýarlar, oksidlenme zaýalanýan serişdäni goşýarlar, fotodegradasiýa serişdesi, “zaýalanýandygyny” öňe sürýärler, bazary ýitirýärler, bazary biynjalyk edýärler. ”

 

2. Aýrylandan soň galyndy

Kraxmalyň belli bir bölegini goşýar, krahmal biodegrirlenip bilinýän materiallaryň çökmegi, PE, PP, PVC we ş.m. çüýränleriň diňe daşky gurşaw tarapyndan siňdirilmän, eýsem göze görünmeýänligi hemişe daşky gurşawda galar , diňe bir plastmassany gaýtadan işlemek we arassalamak üçin amatly däl, plastmassanyň bölünmegi daşky gurşawa has uly zyýan ýetirer.

Mysal üçin, D2W we D2W1 oksidlenen biodegrasiýa goşundylarydyr.PE-D2W we (PE-HD) -D2W1-den ýasalan plastik haltalar adaty oksidlenen biodegrasiýa plastik paketlerdir diýip, Şanhaýyň Hil gözegçilik we gözegçilik tehnologiýasy institutynyň müdiri we professor derejeli inerener Liu Jun Pekine beren interwýusynda aýtdy. Habarlar.Häzirki GB / T 20197-2006 zaýalanýan plastmassalaryň klassifikasiýasyna girýär.Suchöne şeýle plastmassalary zaýalamak prosesi, ulularynyň kiçelmegi we kiçileriniň görünmeýän mikroplastikalara öwrülmegi.

 

plastmassa biodegrasiýa edilip bilner


Iş wagty: Noýabr-23-2022