Biz hakda

Biz hakda

Kwadrat metrler
Işçiler
%
Doly gözleg hyzmatlary

Gözleg we barlag topary:

Gözleg we gözleg toparynyň baý tejribesi bar we biz biodegrirlenip bilinýän materiallary öwrenmäge we ösdürmäge üns berýäris ..

Materiallar ylym we himiýa in Engineeringenerçiligi mekdebi bilen hyzmatdaşlykda, Ningbo uniwersitetiaçykdaşky gurşawyň täze döwridostmateriallar.

YoungHomeseretsöňehyzmatdaşlygyulanmak üçin siziň bilenbiodowamly we owadan durmuşda ýaşamak we paýlaşmak üçin zaýalanýan materiallarbiziňýaşyl öý.

800-425
800-591

Önümçilik topary:

Aşakdathe“Wagtynda” önümçilik re modeimini çekýärtarapyndan işlenip düzüldiToyota, bizüýtgedildibiziňönümçilik netijeliligi.O.ur sanjym galyplaýjy maşynlar kem-kemden robot gollara geçirildi.Bu döwürdeCov-2019epidemiýa döwri, önümçilik kuwwaty ep-esli derejede durnuklaşdyryldy, hiliň geçiş derejesi we wagtynda tamamlanmagy 98% -den ýokary derejede durnukly boldy.

未 标题 -1

Hyzmat topary:

Iş toparymyzyň iň ýokary ideallaryBu cgök ummanyň bazaryny döretmek üçin siziň bilen işleşmekwetäzelike bilelikdeparlaklyk.

Wayolda elmydama öňünden meýilleşdirmegiň, çäräniň dowamynda yzarlamagyň we wakadan soň gözden geçirmegiň ýapyk görnüşli dolandyryş modeline eýerdik.Önümçiligi dolandyrmagyň öňdebaryjylygyna we üznüksiz gowulaşmagyna hemişe ynanýarys.

Biziň bilen hyzmatdaşlygy haýyş edýäris!Höwesli satuw toparymyz ýeňilmez we taslamaňyzy üstünlik gazanmak üçin siziň bilen işleşer.

600
600b
9f67fd46

Biz bilen işle

Marka, lomaý satyjy ýa-da distribýutor bolsaňyzam, hemişe size laýyk çözgüt tapyp bilersiňiz!

biz hakda

Web sahypasyndaky aragatnaşyk maglumatlaryna görä bize sorag iberip bilersiňiz, biz size bir günüň içinde jogap bereris.Web sahypasyndaky önümlerden başga-da, özleşdirmegi üpjün edip bileris.

biz hakda

Çyzgylar ýa-da nusgalar berseňiz, siziň üçin edil şol bir önümleri öndürip bileris.Şol bir wagtyň özünde, garyşyk dizaýny goldaýarys, halaýan çüýşäňizi we çeňňegi birleşdirip, dürli reňkleri düzüp bilersiňiz.

biz hakda

Başda köpçülik sargyt etmek islemeýän bolsaňyz, önümlerimiziň köpüsi hem ätiýaçda, şonuň üçin kiçijik we garyşyk sargyt bilen başlap bilersiňiz.Bazaryňyza görä size iň köp satylan modelleri maslahat bermäge taýýardyrys.