Meşhur bug nahary gutusy söwda gollanmasy

Meşhur bug nahary gutusy söwda gollanmasy

Gowy gyzdyrylan günortanlyk guty…

1. Howpsuz we arassaçylyk

Iýmit howpsuzlygy birinji orunda durýar.Thegünortanlyk gutytazelik saklamak üçin möhürlenmeli ýa-da wakuum bilen möhürlenmeli.Ondan soň, gyzdyrylan we gyzgyn iýmit üçin amatlydygyny kepillendirilen iýmit derejeli materiallardan ýasamaly.Şeýle hem, guraklyga, ýanmaga garşy we awtomatik gyzmagy öçürmek ýaly howpsuzlyk funksiýalaryna eýe bolmalydyr.

 

2. -eňil götermek

Nahar gutusy ýa-da iýmit gapy, syzdyryjy gapak we howpsuzlyk paneli bilen ýeňil bolmaly.Bir köçeden ýöräp bilersiňiz, şemal öwüsýär we günortanlyk gutyňyzyň ähli mazmuny dökmegini islemeýärsiňiz.

 

3. Sagdyn we wagt tygşytlaýjy

Köp adamlar mikrotolkunly peçler radiasiýa öndürýär ýa-da iýmit bişirilende ýokumly maddalaryň ýitmegine sebäp bolýar öýdýärler, ýöne bu teoriýalary tassyklaýan hiç hili ylmy subutnama ýok.Munuň tersine, uzak wagtlap buglamak köp suw bugyny öndürýär, bu bolsa gymmatly iýmitleri ýitirmek üçin has uly mümkinçilik döredýär.Iýmitiň täzeligini we ýokumlylygyny saklamak üçin iýmitiň gysga wagtyň içinde deň derejede gyzmagyna mümkinçilik berýän günortanlyk gutyny saýlaň.Käbir modellerde hatda öňünden kesgitlenen taýmer ýa-da ykjam programma bar, şonuň üçin ýyladyş temperaturasyna takyk baha berip we nahar bişirmek wagtyny has gowy dolandyryp bilersiňiz.

 

4. Easyeňil arassalamak

Uzak günortanlyk arakesmäňiz ýok we naharyňyzy iýeniňizden soň dynç almak isleseňiz, aňsat arassalanan günortanlyk guty hökman goşmaça.Birini satyn almazdan ozal, günortanlyk gutynyň ýa-da iýmit gutusynyň içki bölüminiň aňsatlyk bilen sökülip bilinjekdigini ýa-da poslamaýan polatdan, keramiki ýa-da başga aňsat materiallardan ýasalandygyny barlaň.

 

5. Nahar bişirmegiň aýratynlyklarynyň giň gerimi

Käbir bugly tüwi gutulary diňe bir iýmit gyzdyrman, ofis işgärleri üçin ofisde täze we gyzgyn nahardan lezzet almak üçin örän amatlydyr.Öten agşam öýde birnäçe ingredient taýýarlaň, tüwi goşuň we hemmesini şol bir wagtda gyzdyryň.Tüwi islemeýän bolsaňyz, bug, nahar, bugly mukdarda we başgalary bişirmek üçin bug gutusyny ulanyň.Döredijilikli boluň.Aslynda, köp ulanyjy öz reseptlerini desertler bilen birlikde ýakymly görünýän naharlar bilen paýlaşýar.Ofisde islän wagtyňyz nahar iýmäge erkinligiňiz barmy ýa-da iş wagtyndan artyk ýa-da gijeki nobat bilen işlemeli bolsaňyz, bug gutusyndan peýdalanyň ýa-da özüňizi begendirmek üçin nahar taýýarlaň.

 

Adaty plastik günortanlyk nahar gutusy


Iş wagty: Dekabr-08-2022