Iň köp ýaýran plastmassanyň 7 görnüşi

Iň köp ýaýran plastmassanyň 7 görnüşi

1.Polietilen Tereftalat (PET ýa-da PETE)

Bu iň köp ulanylýan plastmassalardan biridir.Bu ýeňil, güýçli, adatça aç-açan we iýmit gaplamalarynda we matalarda (poliester) ulanylýar.

Mysallar: Içgi çüýşeleri, Iýmit çüýşeleri / bankalar (salat geýmek, nohut ýagy, bal we ş.m.) we poliester eşikleri ýa-da ýüp.

 

2. -okary dykyzlykly polietilen (HDPE)

Köpçülikleýin ýagdaýda polietilen dünýäde iň köp ýaýran plastmassa, ýöne üç görnüşe bölünýär: Dokary dykyzlyk, pes dykyzlyk we çyzykly pes dykyzlyk.-Okary dykyzlykly polietilen güýçli we çyglylyga we himiki serişdelere çydamly, bu kartonlar, gaplar, turbalar we beýleki gurluşyk materiallary üçin ideal bolýar.

Mysallar: Süýt kartonlary, ýuwujy çüýşeler, galla gutusy, oýnawaçlar, çelekler, seýilgäh oturgyçlary we gaty turbalar.

 

3.Poliwinil hlorid (PVC ýa-da winil)

Bu gaty we gaty plastmassa himiki serişdelere we howa şertlerine çydamly bolup, gurluşyk we gurluşyk amaly üçin islenýär;elektrik toguny geçirmeýändigi simler we kabel ýaly ýokary tehnologiýaly programmalar üçin adaty bolýar.Mikroblara geçip bilmeýänligi, aňsat dezinfeksiýa edilýändigi we saglygy goraýyşdaky ýokançlyklary azaldýan bir gezeklik programmalar bilen üpjün edilýändigi sebäpli lukmançylyk goşundylarynda giňden ulanylýar.Tarap tarapynda, PVC-iň ömrüniň dowamynda howply toksinleri (mysal üçin: gurşun, dioksinler, winil hlorid) adam saglygy üçin iň howply plastmassadygyny bellemelidiris.

Mysallar: Suw geçiriji turbalar, kredit kartoçkalary, adam we haýwan oýunjaklary, ýagyş çukurlary, dişli halkalar, IV suwuk haltalar we lukmançylyk turbalary we kislorod maskalary.

 

4. Az dykyzlykly polietilen (LDPE)

HDPE-iň has ýumşak, has düşnükli we has çeýe görnüşi.Köplenç içgi kartonlarynyň içinde, poslama garşy iş ýüzlerinde we beýleki önümlerde liner hökmünde ulanylýar.

Mysallar: Plastiki / ýapyşýan gap, sendwiç we çörek haltalary, köpürjikli gap, zibil torbalary, azyk torbalary we içgi käseleri.

 

5. Polipropilen (PP)

Bu plastmassanyň iň çydamly görnüşlerinden biridir.Käbirlerine garanyňda has ýylylyga çydamly, bu bolsa iýmit gaplamak we gyzgyn zatlary saklamak ýa-da özüni gyzdyrmak üçin öndürilen iýmit saklamak ýaly zatlary ideallaşdyrýar.Ildumşak egilmäge mümkinçilik berýän çeýe, ýöne görnüşini we güýjüni uzak wagtlap saklaýar.

Mysallar: Samanlar, çüýşe gapaklary, resept çüýşeleri, gyzgyn iýmit gaplary, gaplaýyş lentasy, bir gezek ulanylýan çagalar we DVD / CD gutular (şollary ýadyňyzda saklaň!).

 

6.Polistirol (PS ýa-da Styrofoam)

“Styrofoam” ady bilen has gowy tanalýan bu gaty plastmassa arzan we gaty gowy izolýasiýa edýär, bu bolsa ony azyk, gaplaýyş we gurluşyk pudaklarynda esasy zat etdi.PVX ýaly polistirol howply plastmassa hasaplanýar.Iýmit siňdirip bilýän we adamlar tarapyndan siňdirilip bilinýän stiren (neýrotoksin) ýaly zyýanly toksinleri aňsatlyk bilen syzdyryp biler.

Mysallar: Kuboklar, iýmit gaplary, ýük daşamak we önüm gaplamak, ýumurtga kartonlary, naharhana we gurluşyk izolýasiýasy.

 

7.Başga

Aý hawa, meşhur "başga" wariant!Bu kategoriýa, beýleki alty kategoriýanyň hiç birine degişli bolmadyk ýa-da köp görnüşli kombinasiýa bolan beýleki plastmassa görnüşleri üçin özüne çekiji.Muny goşýarys, sebäbi wagtal-wagtal # 7 gaýtadan işlemek koduna duş gelmegiňiz mümkin, şonuň üçin onuň manysyny bilmek möhümdir.Bu ýerde iň möhüm zat, bu plastmassalaryň adatça gaýtadan ulanylmazlygydyr.

Mysallar: äýnek, çaga we sport çüýşeleri, elektronika, CD / DVD, yşyklandyryş enjamlary we arassa plastmassa önümleri.

 

Gaýtadan işlemek-kodlar-infografik


Iş wagty: 01-2022-nji dekabry