Iýmit howpsuzlygy we günortanlyk gutular

Iýmit howpsuzlygy we günortanlyk gutular

Iýmit, adatça, nahar gutularynda birnäçe sagat saklanýar we nahar täze bolmagy üçin günortan naharyny sowuk saklamak möhümdir.Nahar gutularyny howpsuz saklamaga kömek edýän käbir maslahatlar:

Izolýasiýa saýlaňgünortanlyk gutyýa-da doňduryjy paketli biri.
Sowuk saklanmaly iýmitleriň (mysal üçin peýnir, gatyk, et we salat) gaplanan doňan suw çüýşesini ýa-da doňduryjy kerpiç gaplaň.
Süýt önümleri, ýumurtga we dilimlenen et ýaly çalt zaýalanýan iýmitler sowuk saklanmaly we taýýarlanylandan dört sagadyň dowamynda iýilmeli.Bu naharlary diňe bişirilen bolsa gaplamaň.Ilki bilen bir gije sowadyjyda sowadyň.
Günortanlyk naharyny öňünden taýýarlasaňyz, mekdebe gidýänçä holodilnikde saklaň ýa-da öňünden doňduryň.
Et, makaron we tüwi tagamlary ýaly galan naharlary goşsaňyz, günortanlyk gutusyna doňdurylan buz blokuny gaplaň.
Çagalardan gaplanan günortanlyk naharlaryny mekdep sumkasynda saklamagyny we sumkasyny göni gün şöhlesinden we yssydan uzakda saklamagyny haýyş ediň, iň gowusy şkaf ýaly salkyn, garaňky ýerde.

Ajaýyp-adaty-içip bolýan-syzdyryjy-ýöriteleşdirilen-plastmassa-Bento-günortanlyk guty


Iş wagty: -20anwar-30-2023