Sowadyjy ammar gutusy

Gysga düşündiriş:

Model: YH7633
Ady: möhürlenen täze guty
Material: PP + Silikon
Ölçegi: Uly: 1800ml 20.3 * 14.3 * 8,6 sm
Kiçi: 480ml 14 * 1. * 6.5 sm
Reňk: arkaýynlyk

logo 1


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ölçegler Uzynlyk:20,3 sm aralyk
Giňligi:14,3 sm aralyk
Boý:8,6 sm
Materiallar PP + Silikon
Elýeterli reňk Bagtyýarlyk
Has giňişleýin maglumat Sowadyjyňyzy, gap-gaçlaryňyzy we aşhana we öý goş-golamlary üçin ajaýyp ammar gaplarymyz bilen has tertipli saklaň
Seresaplyk we hyzmat Sabynly suw bilen arassalaň, ýuwuň we guradyň
Mikrotolkun bilen gabat gelmeýär
Düşündiriş ÖNÜMLER SURATY we Reňk
“Myplastichome” web sahypasyndaky her önüm hakyky önümiň şekilidir.Önüm şekillerini mümkin boldugyça takyk görkezmäge synanyşýarys.Şeýle-de bolsa, ulanýan yşyklandyryş we dürli enjamlar sebäpli suratdaky reňk önümiň hakyky reňkinden birneme üýtgäp biler.
  • SÖAGEGI DÜZGÜNLERI W / LIDS - Sowadyjyňyzy, gap-gaçlaryňyzy we aşhana we öý goş-golamlary üçin ajaýyp ammar enjamymyz bilen has tertipli saklaň.
  • AASsat giriş üçin arassa göz aýlaň - Içinde saklanylýan zatlary çalt görüň - Dykylan holodilnikde, doňduryjyda ýa-da aşhana şkafynda gözlemek üçin wagtyňyzy we kynçylyklaryňyzy tygşytlaň - Iýmit önümlerini we üpjünçiligini ulanylyşy, ululygy ýa-da görnüşi boýunça aňsatlyk bilen toparlaň.
  • KÖP MAKSAT - Miwe, gök önümler, gaplanan önümler, gatyklar, konserwirlenen önümler, içgi gutulary, çaga iýmiti, ýakymly zatlar, arassalaýyş enjamlary, hammam önümleri, makiýaup we başgalar üçin köpdür - Aşhana, aşhana naharlaryny gurnaýjy, şkaf saklaýjy, şkaf , şkaf, senetçilik otagy, kir ýuwulýan / peýdaly otag, hammam, ofis, oýun otagy we ş.m.
  • GÖRNÜŞLI / GÖRNÜŞLI - Göçme üçin kesilen tutawaçlar - Tekjeleri, şkaflardan we şkaflardan çykarmak aňsat - Öý, ofis, kollejiň umumy ýaşaýyş jaýy, RV we kempiriň daşynda götermek üçin ýeňil - spaceeri giňeltmek üçin ýapylýan gapak ýapylmagy
  • DURABLE SLEEK DIZAYNI - Gapagy ýapmak bilen arassalaýjy gaplar - Güýçli arassa plastmassadan ýasalan - Içindäki tutawaçlar - Stackable - BPA-free - Hlor-free - El bilen arassalaň

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň