3Layers Plastiki Iç ​​Poslamaýan Polat Nahar Gutusy

Gysga düşündiriş:

Model: YH-BK0019
Material: PP + Poslamaýan + Polat304
Ölçegi: 14.5 * 25 sm
Göwrümi: 2.2L
Bukja: Her paket sowgat gutusy
Reňki: Greenaşyl, gülgüne

logo 1


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ölçegler Giňligi:14,5 sm aralyk
Boý:25 sm
Materiallar Poslamaýan polat we PP
Elýeterli reňk Gök
Has giňişleýin maglumat Göçme 3 gatly günortanlyk gutular.
Howa berk w / termoplastiki kauçuk halka möhüri.
Seresaplyk we hyzmat Sabynly suw bilen arassalaň, ýuwuň we guradyň
Mikrotolkun howpsuz
Düşündiriş ÖNÜMLER SURATY we Reňk
Her önümM“yplastichome” web sahypasy hakyky önümiň görnüşidir.Önüm şekillerini mümkin boldugyça takyk görkezmäge synanyşýarys.Şeýle-de bolsa, ulanýan yşyklandyryş we dürli enjamlar sebäpli suratdaky reňk önümiň hakyky reňkinden birneme üýtgäp biler.

Ajaýyp-köp gatlakly-piknik-plastiki-iýmit gutusy

Önümiň ady: 3Layers Plastiki Iç ​​Poslamaýan Polat Nahar Gutusy
Material: PP + poslamaýan polat304
Reňk: Gök / Gülgüne / Greenaşyl
Ölçegi: 14.5 * 25 sm
Göwrümi: 2.2L
Aýratynlyklary: 3 oýunçy, daşky plastmassa, içi poslamaýan polat 304
● 【3 derejeli günortanlyk guty gaplary】: bir derejeli, iki derejeli we üç derejeli talap edilişi ýaly saýlanyp bilner.Mundan başga-da, silikon bilen örtülen gapak lýubkadaky her bölüme ajaýyp gabat gelýär, bu syzmagyň we dökülmegiň öňüni almaga we täzeligi saklamaga kömek edýär.Bu ulular, ýetginjekler we çagalar üçin göçme nahar gutusy.
● 【Mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşyn howpsuz】: plastmassa gaplar mikrotolkunda iýmitleri arkaýyn gyzdyryp biler we aýrylýan bölüm dizaýny olary gap-gaç ýuwýan maşynda arassalamagy aňsatlaşdyrýar.Metal iýmit saklaýan gaplar nahar taýýarlamagyň islendik görnüşi üçin hem ulanylyp bilner.
● 【Integrirlenen spork toplumy】: Içerki nahar gutusy Göçme çemçe toplumy bilen. Bu günortanlyk gutular toplumy günortanlyk islegleriňizi kanagatlandyrar.Ony işe, mekdebe, sport zalyna, piknik, kempir we ş.m. getirip bilersiňiz.
● ide Giňden ulanylýan programma】: Içerki nahar gutusy aňsat götermek üçin 3 aýry aýry gaplary bilelikde gulplamak üçin niýetlenendir.Bento günortanlyk naharymyz, işdäňiz üçin ajaýyp 2-in-1 bölünen bölümler bilen bezelendir, şonuň üçin hemişe öýde öndürilen sagdyn naharlardan lezzet alyp bilersiňiz ýa-da bento nahar gutusyna täze iýmit, salat we miweleri gaplap bilersiňiz.Ofis ýa-da synp üçin işlemek, maşk etmek, kempir we syýahat etmek üçin ajaýyp zat.
● 【Kepillik】: Öýde ýa-da mekdebe dürli sagdyn öýde bişirilen naharlary getiriň.Syzdyryp bilmeýän örtük, çorba, salat geýmek we ş.m. saklap bilýän ygtybarly we doly möhür bilen üpjün edýär, günüňize ýakymly görnüşleri goşuň we ynam bilen satyn alyň!
● 【Öndürijilik we üns】: Nahar gutymyzyň poslamaýan polatdan ýasalan gapyny aýryp bolýar we aňsat arassalamak üçin aşagynda ätiýaçlyk ýer bar.Iýmit gyzdyrmaly bolanyňyzda, içki gapy çykaryp, nahary gyzdyrmak üçin aşagyna gyzgyn suw guýup bilersiňiz.Mikrotolkunda gyzdyrmagy hem saýlap bilersiňiz, ýöne içini aýratyn gyzdyryp bolmajakdygyny, daşky gatlak bilen gabat gelmelidigine üns bermegiňizi haýyş edýäris.Carryingük daşaýan wagtyňyz bakyň aşagynda gyzgyn suw saklamaň.

Iň oňat-köp gatlakly-piknik-plastiki-iýmit gutusy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň