Mekdebe gaýdyp gelýän çagalar üçin nahar gutusy

Gysga düşündiriş:

Model: YH-HF23
Material: PS + PP
Ölçegi: 20.5 * 18.5 * 6.5 sm
Reňki: Ak we ýaşyl
Göwrümi: 1.3L
Agramy: 502g
Bukja: Sowgat gutusy
Amatly ulanyjylar: Talyplar, teklip, çagalar, öý hojalykçy…

logo 1


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ölçegler Uzynlyk:20,5 sm aralyk
Giňligi:18,5 sm aralyk
Boý:6,5 sm
Materiallar PS + PP
Elýeterli reňk Greenaşyl
Ak
Has giňişleýin maglumat Göçme günortanlyk gutular.
Howa berk / termoplastiki kauçuk halka möhüri.
Seresaplyk we hyzmat Sabynly suw bilen arassalaň, ýuwuň we guradyň
Mikrotolkun howpsuz
Düşündiriş ÖNÜMLER SURATY we Reňk
Her önümM“yplastichome” web sahypasy hakyky önümiň görnüşidir.Önüm şekillerini mümkin boldugyça takyk görkezmäge synanyşýarys.Şeýle-de bolsa, ulanýan yşyklandyryş we dürli enjamlar sebäpli suratdaky reňk önümiň hakyky reňkinden birneme üýtgäp biler.

Iň gowusy-saýla - Täze-mekdebe gaýdyp-çagalar-günortanlyk gutusy

Düşündiriş:
]Yssyz, çydamly, gaýtadan ulanyp boljak, antifouling.

[Howa çalşygy bolan syzdyryjy Bento gutusy, açmak aňsat] Plastmas bento guty örtüginde möhürleýji silikon halkasy bar, ol berkitme bilen täsirli möhürlemek, iýmit syzmagynyň öňüni almak we iýmit ulanylanda iýmitiň täze bolmagy üçin işleýär.Çagalar aňsatlyk bilen açyp biler ýaly, ilki bento gutusynyň gapagyny açyň.

] we beýleki iýmitler

[Saklanylýan ýer] Çagalar, aýallar we ulular üçin amatly köp maksatly çemçe we sous syzdyryjy konteýnerli göçme salat Bento gutusy.Aç-açan saçak gap-gaçlaryny saklamak we günortanlyk guty, nahar iýmek, ofis, piknik, syýahat üçin amatly, saçak gaplaryny getirmegi ýatdan çykarmaň.

[Mikrotolkun, gap-gaç ýuwýan maşyn, arassalamak aňsat] Siýdik gutusy adatça iýmitleri 2-3 sagat töweregi ýyly saklaýar.Mikrotolkun edip, gap-gaç ýuwýan maşyna salyp ýa-da holodilnikde ulanyp bilersiňiz.(Bellik: mikrotolkunly peçleri gyzdyrmazdan ozal seresaplyklara düşünmeli)

Ajaýyp - Täze-Mekdebe-Çagalar-Nahar gutusy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň