304 Poslamaýan polatdan kiçi elektrik ýyladyş nahary gutusy

Gysga düşündiriş:

Model: YH-HF007
Material: PP + Poslamaýan Polat 304
Ölçegi: 24 * 13 * 15 sm
Göwrümi: 2L
Agramy: 1175g
Naprýa .eniýe: 220V
Kuwwaty: 300W
Ulanyjylar: Talyp, hödürleýän, öý hojalykçy…

logo 1


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ölçegler Uzynlyk:24 sm aralyk
Giňligi:13 sm aralyk
Boý:15 sm
Materiallar Poslamaýan polat we PP
Elýeterli reňk Ak
Has giňişleýin maglumat Göçme günortanlyk gutular.
Howa berk / termoplastiki kauçuk halka möhüri.
Seresaplyk we hyzmat Sabynly suw bilen arassalaň, ýuwuň we guradyň
Mikrotolkun howpsuz
Düşündiriş ÖNÜMLER SURATY we Reňk
Her önümM“yplastichome” web sahypasy hakyky önümiň görnüşidir.Önüm şekillerini mümkin boldugyça takyk görkezmäge synanyşýarys.Şeýle-de bolsa, ulanýan yşyklandyryş we dürli enjamlar sebäpli suratdaky reňk önümiň hakyky reňkinden birneme üýtgäp biler.

Iň gowusy-304-poslamaýan-polat-kiçi-elektrik-ýyladyş-Lucnh-guty

Aýratynlyklary:

2 oýunçy, daşky plastmassa, içi poslamaýan polat 304
Ulanyş usuly:
[Nahar bişirmek / gyzdyrmak]:
1. Gutujyga biraz suw guýuň;
2. Iýmit, tabak, çorbany iç poslamaýan polat gutulara salyň we gutynyň gapagyny ýapyň;
3. Nahar bişireniňizde ýa-da gyzdyranyňyzda içki möhür örtügini aýyrmagy ýatdan çykarmaň.
4. Set şnuruny dakyň, düwmä basyň we LED görkezijisi açylar we takmynan 20-30 minut garaşyň, nahar gutarar.
5. Iýmit gutarandan soň elektrik şnuruny wagtynda aýryň, suw gutaranda maşyn awtomatiki öçýär.

Ajaýyp-304-Poslamaýan-Polat-Mini-Elektrik-atingyladyş-Luknh-Box

Düşündiriş:
[Gysga ýyladyş wagty] Kuwwaty: 300W, adaty temperaturada termiki logika wagty takmynan 5-10 minut.Tüwini 20 minut töweregi buglamaly.Bu kiçijik göçme aşhana, gaty amatly!!!(Doly bişirmek üçin 30 minut töweregi)
[Syzdyrmagyň we aşmagynyň öňüni almak] - Täzeligi, syzdyrmalary we yslary gulplamak üçin her bir ýapylýan izolýasiýa bölüminiň arasynda agyr silikon möhürler.Syzmagynyň we syzmagynyň öňüni almak üçin gatlak ýakyn, üns bermegiňizi haýyş edýäris.
[Iýmit bahasy materiallary] - Bu elektrik nahary gutusy iýmit derejeli PP plastmassadan we 304 poslamaýan polatdan ýasalýar we hiç haçan poslamaýar.Iýmit howpsuzlygy standartlaryna laýyklykda güýçli ýylylyga garşylyk.
[Paýlanyş gözegçiligi üçin amatly] Poslamaýan polatdan ýasalan gaplar aýrylýar, şonuň üçin arassalamak gaty aňsat.Dürli iýmitleri bölmek isleseňiz aýrylýan plastmassa bölümi.
[Aýrylyp bilinýän] Ony lenta bilen örtüň we ýakynlaryňyza beriň, şonuň üçin öýde ýasalan naharlardan lezzet alyp, sagdyn iýmitlenmekden lezzet alarlar!Tüwi, buglanan ýumurtga, gök önümler, et we ş.m. bişirmek üçin ajaýyp tüwi 20 minut töweregi buglamaly.Bu kiçijik göçme aşhana, gaty amatly!!!(Doly bişirmek üçin 30 minut töweregi)
[götermek aňsat]: göze görünmeýän tutawajyň dizaýny götermek aňsat we götermek aňsat.Nahar gutusy işe ýa-da mekdebe gidýän adamlar üçin örän amatly.Iýmitiňizi mekdepde, ofisde ýa-da syýahatda gyzdyryp bilersiňiz.Diňe çagalar üçin däl, eýsem iýmitlenýän ulular üçinem.Özüňiz ýa-da kiçi topar üçin bişiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň